1. BEVEZETÉS

 

A www.eurorepar.fr címen található weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) az azt látogató felhasználók tájékoztatására szolgál. A Weboldalon található adatok egészének vagy egy részének kereskedelmi célú felhasználásához az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.

 

A Weboldal elérésére és használatára a jelen jogi nyilatkozat (a továbbiakban: „Jogi Nyilatkozat”) alábbiakban részletezett feltételei, valamint az irányadó jogszabályok alkalmazandóak.

 

A Weboldalhoz való csatlakozással és annak elérésével a felhasználó teljes mértékben és fenntartás nélkül elfogadja a Jogi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

A Weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a Jogi Nyilatkozat, valamint a Weboldalon bemutatott valamennyi elem, termék vagy szolgáltatás előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve frissítésére. A fenti módosítások kötelezőek a felhasználókra nézve, akik kötelesek a Jogi Nyilatkozatot a Weboldalhoz való minden csatlakozás alkalmával áttekinteni.

 

A Jogi Nyilatkozatra a francia jog vonatkozik. A Jogi Nyilatkozattal és a Weboldallal kapcsolatos jogvita esetén a párizsi bíróságok kizárólagosan illetékesek, amelyek kizárólag a francia jogszabályok alapján, a kollíziós jogi szabályok figyelmen kívül hagyása mellett ítélkeznek.

 

2. ÜZEMELTETÉS

 

A Weboldalt üzemelteti:

 

A 15.040.000 euró alaptőkével rendelkező, a Versailles-i Cégjegyzékben 444 590 574 cégjegyzékszám alatt bejegyzett EURO REPAR CAR SERVICE SAS, amely székhelye a 1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY cím alatt található.

 

Kapcsolat: EURO REPAR CAR SERVICE SAS

 

1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

 

Üzemeltetési igazgató: Christophe MUSY

Webmester (eurorepar.com/HU-hu): SIPOSNÉ TAMÁS Krisztina Sipos-Tamás Krisztina

 

Weboldal tárhely szolgáltatója: Amazon Web Services, Inc.  P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

 

3. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy a Weboldal számos eleme:

 

1 – A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen a fényképek, cikkek, rajzok, animációk, digitális hang- vagy videófelvételek stb.; és/vagy

 

2 – Formatervezési mintaoltalomra vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen a Weboldalon megjelenített gépjármű modellek; és/vagy

 

3 – A védjegyekre vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen az „EUROREPAR” védjegy, az „EUROREPAR Car Service” logó, a részben ábrás „stilizált E” védjegy, a Weboldalon megjelenített gépjármű modellek és/vagy alkatrészek védjegyei.

 

Az ekként védett elemek az EURO REPAR CAR SERVICE SAS, illetve leányvállalatai, továbbá olyan harmadik személyek tulajdonát képezik, amelyek az EURO REPAR CAR SERVICE SAS részére felhasználási jogot biztosítottak.

 

Következésképpen tilos az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldal egészének vagy egy részének akár teljes akár részleges, bármely eljárással, formában vagy adathordozón (papíron, digitálisan, stb.) történő bármely reprodukálása, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása, kivéve a Szellemi Tulajdonjogi Kódex L122.5 cikkében foglalt eseteket. Az említett cselekmény a szerzői jog és/vagy formatervezési minták és/vagy védjegyoltalom megsértése vétségét valósítja meg, amely szerzői jog megsértése esetén három (3) év szabadságvesztéssel és háromszázezer (300.000) euró pénzbírsággal, míg védjegyoltalom megsértése esetén négy (4) év szabadságvesztéssel és négyszázezer (400.000) euró pénzbírsággal büntetendő.

 

4. TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A Weboldal oldalain található információk a Weboldal egyes oldalaihoz való csatlakozáskor vagy azok frissítésekor érvényes műszaki jellemzőkön alapulnak.

 

Folyamatos termékfejlesztési politikájának részeként az EURO REPAR CAR SERVICE SAS bármikor jogosult a termékek műszaki jellemzőit módosítani. A jelenleg elérhető reprodukálási technikák nem teszik lehetővé a színek hű megjelenítését.

 

A jelen Weboldalon megjelenített termékek a Franciaország európai területén forgalmazott termékek. Ezek országonként eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy bizonyos termékek nem elérhetőek a világ minden országában, vagy más országokban még nem engedélyezettek.

 

A Weboldalon található információk általános jellegűek és szerződéses kötőerővel nem bírnak.

 

Továbbá a Weboldalon feltüntetett valamennyi ár a Franciaország európai területén (a Weboldal első betöltése szerinti időpontban) javasolt eladási ár, és az nem kötelező sem az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-re, sem leányvállalataira, sem kereskedelmi hálózatának tagjaira nézve.

 

Az EUROREPAR kereskedelmi hálózat az Ön rendelkezésére áll a Weboldalon található termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések esetén.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS kereskedelmi hálózatának tagjai független kereskedők, amelyek az általuk alkalmazott díjszabást önállóan határozzák meg.

 

5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

A Weboldal látogatása lehetséges a Felhasználó személyazonosságának felfedése, illetve személyes adatainak megadása nélkül.

 

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Kérjük, olvassa el a 10. cikkben foglalt Adatvédelmi Tájékoztatót.

 

 

6. HIPERHIVATKOZÁSOK

 

A Weboldalra mutató hiperhivatkozás elhelyezéséhez az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS semmilyen esetben nem felelős a hiperhivatkozás vagy bármely egyéb link által a Weboldallal összekapcsolt oldal tartalmáért, illetve az azokon található termékekért és szolgáltatásokért.

 

7. BIZTONSÁG

 

- A felhasználó vállalja, hogy a Weboldal használata során nem végez semmilyen műveletet, amely vírussal való megfertőződést és számítógépes, funkcionális, vagy bármely egyéb, a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működését befolyásoló meghibásodást eredményezhet. Így különösen a felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon csak olyan információkat, adatokat, dokumentumokat és fájlokat tesz közzé, amelyek megbízhatóak, nem veszélyesek és nem alkalmasak a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működésének befolyásolására.

 

- A Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások használata: a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartásával, harmadik személyek jogainak tiszteletben tartása mellett történhet, továbbá semmilyen címen és formában nem sértheti az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jó hírnevét. Így különösen a felhasználó helytáll az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-szel szemben harmadik személyek olyan igényei miatt, amelyek a felhasználó által a Weboldalon közzétett információtartalomhoz kapcsolódnak; különös tekintettel azon igényekre, amelyek személyhez fűződő jogok, valamely szellemi tulajdonjog, a közrend, a jóerkölcs, a magánélet tiszteletben tartásához való jog (képmáshoz való jog, stb.) vagy a hatályos nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek megsértéséből erednek. Ezzel összefüggésben a felhasználó vállalja, hogy megtérít az EURO REPAR CAR SERVICE SAS részére minden, általa a fentiekből eredően elszenvedett költséget, anyagi terhet vagy kiadást, ideértve az EURO REPAR CAR SERVICE SAS által igénybe vett tanácsadás ésszerű díjait és költségeit.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

- A felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős a Weboldal használatáért. Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS és leányvállalatai semmilyen esetben nem felelősek a Weboldal, illetve az azon elhelyezett linkek révén elérhető weboldalak használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, így a vagyoni károkért, adat- vagy programvesztésért, illetve pénzügyi károkért.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS lehetőséget kínál Önnek arra, hogy a Weboldalon az általa kezelt szervereken keresztül személyes üzeneteket küldjön partnerei számára a Weboldalon található egyes cikkekre vagy dokumentumokra való figyelemfelhívás céljából. Ezzel összefüggésben az EURO REPAR CAR SERVICE SAS nem felelős a felhasználó által a Weboldalon keresztül a partnerének írott levélért.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS nem felelős azokért az üzenetekért, amelyeknek nem a társaság a szerzője, illetve amelyek felett a társaság nem gyakorol ellenőrzést.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a Weboldalon bemutatott egyes termékek vagy szolgáltatások bizonyos országokban egyedi szabályozás, így korlátozás és/vagy tilalom hatálya alá eshetnek.

 

- A Weboldal az interneten keresztül érhető el.

 

Emlékeztetjük a felhasználókat, hogy az internet egy nyitott és informális, az informatikai hálózatok nemzetközi szintű összekapcsolásából álló hálózat. Az internetet semmilyen központi szerv nem irányítja, és a hálózat minden alkotóeleme valamely független állami vagy magánszervezethez tartozik. Működése az egyes hálózatok üzemeltetői közötti együttműködésen alapul, nélkül, hogy azokat egymás közt bármilyen szolgáltatási vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó kötelezettség terhelné. Az egyes hálózatok adatátviteli kapacitása és felhasználási feltételi eltérőek lehetnek. Az internet megfelelő működését összességében senki nem garantálhatja. Ennek megfelelően az internet nem megfelelő működésének esetére (késedelmes adatátvitel vagy bármely más rendellenesség) az EURO REPAR CAR SERVICE SAS semmilyen felelősséget vagy jótállást nem vállal.

 

9. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS bármikor jogosult akár időlegesen, akár véglegesen felfüggeszteni a Weboldal felhasználó általi elérését a következő esetekben: a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak felhasználó általi megszegése (az EURO REPAR CAR SERVICE SAS által ezzel összefüggésben érvényesíthető egyéb jogok és igények sérelme nélkül), a Weboldal online elérését, működtetését szolgáló infrastruktúrákkal kapcsolatos műszaki problémák, illetve a Weboldal karbantartása esetén.

 

Melléklet

 

Sütik

 

MIK AZOK A SÜTIK?

 

A CNLI (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) definíciója szerint a sütik „az Ön által látogatott weboldal szervere által az Ön merevlemezén elhelyezett kisméretű fájl. Meghatározott adatokat tartalmaz, így különösen:

 

- az azt elhelyező szerver nevét;

 

- leggyakrabban egy azonosítót egyedi számkombináció formájában;

 

- esetlegesen lejárati dátumot.

 

Ezek az információk egy egyszerű szövegfájl formájában kerülnek az Ön számítógépén tárolásra, amelyhez a szerver az információk olvasása és rögzítése céljából eléréssel rendelkezik.

 

A sütit össze kell kapcsolni egy egyedi domain névvel (azzal a szerverrel, amely azt elhelyezte), oly módon, csak ahhoz csak az azonos szerver részéről érkező kérés rendelkezzen hozzáféréssel.”

 

A Weboldal süti rendszert tartalmaz. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a Weboldal látogatásai során internetes böngészőjükben automatikusan sütik kerülhetnek elhelyezésre.

 

A sütik a felhasználók merevlemezére küldött fájlok, amelyek a weboldalon való navigáció megkönnyítését, látogatottsági statisztikák létrehozását vagy személyre szabott hirdetések alkalmazását szolgálják.

 

Az említett sütik semmilyen esetben nem tartalmaznak személyhez köthető információkat.

 

A Felhasználó az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja a sütik küldését.

 

AZ ÁLTALUNK ALKALMAZOTT KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SÜTIK

 

A Weboldalunkon különböző típusú sütiket használunk:

 

1. Anonim sütik az online szolgáltatás látogatottságának és igénybe vételének mérésére

 

A látogatottsági statisztikák célját szolgáló sütik a weboldal közönségének (látogatások száma, a felhasználók átlagos időtöltése, azok az elemek, amelyekre a felhasználók rákattintanak) mérésére szolgálnak. Ezen sütik célja a Weboldal folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy az megfeleljen az Ön igényeinek.

 

A látogatottsági statisztikák célját szolgáló sütik minden esetben anonimak, és semmilyen körülmények között nem teszik lehetővé a Weboldal látogatójának azonosítását, és nem gyűjtenek személyes adatokat (pl. nevet, IP címet, stb.).

 

2. Csatlakozási információk tárolására szolgáló sütik

 

Egyes weboldalainkon Ön regisztrálhat, és azonosítási adatokat adhat meg („Lépjen kapcsolatba velünk”). Ezek a weboldalak sütiket használnak például abból a célból, hogy emlékezzenek az Ön fiókjára, illetve valamely szolgáltatás Ön általi elérésére.

 

3. Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS internetes hirdetéseinek többsége harmadik fél webhelyein jelenik meg, és azokat harmadik félnek minősülő személy jeleníti meg (például reklámügynökség). A harmadik fél az általa alkalmazott sütikkel nyomon követi, hogy hány felhasználó látta az adott reklámot és/vagy hány felhasználó kattintott rá arra. Harmadik fél által alkalmazott sütik tekintetében az azt alkalmazó harmadik fél süti szabályzata irányadó; ezekhez a sütikhez nincs hozzáférésünk és létrehozásukra nincs befolyásunk.

 

4. Harmadik féltől származó egyéb sütik

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS harmadik féltől származó egyéb sütiket is alkalmaz a felhasználó weboldalainkon tett látogatásának elemzése vagy például adott esetben brosúra vagy teszt kérésének felajánlása céljából. Ezeket a sütiket társaságunk vagy műszaki szolgáltatóink hozzák létre a Weboldalunkon található egyes tartalmak és rovatok látogatottságának mérése, az egyes tartalmak és rovatok értékelése és továbbfejlesztése érdekében. Ezek a sütik lehetővé teszik továbbá adott esetben böngészési problémák észlelését, és így a szolgáltatásaink színvonalának javítását. Ezek a sütik csak anonim statisztikákat és látogatottsági adatokat állítanak elő, személyhez köthető információk nélkül. Az említett sütiket a különféle weboldalainkról gyűjtött anonim adatok alapján a weboldalaink testre szabása érdekében is felhasználjuk. A látogatottság mérésére szolgáló sütik élettartama nem haladja meg a 90 napot.

 

SZEMÉLYRE SZABOTT HIRDETÉS: HOGYAN MŰKÖDIK?

 

Az Ön számítógépén található meghatározott mappába sütik kerülnek elhelyezésre, amelyek az Ön által látogatott weboldalaktól függően a következőket rögzíthetik:

 

• Az Ön által a közelmúltban meglátogatott weboldalak

 

• Az Önt érdeklő termékek

 

• Informatikai rendszer (nyelv, ország, operációs rendszer, böngésző, stb.) a megjelenítés optimalizálásához a weboldalaink Ön általi következő látogatása alkalmával.

 

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok (2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (2016. április 27.) és az Adatvédelemről és Információszabadságról szóló 1978. január 6-i 78-17 sz. törvény) rendelkezéseivel összhangban tájékoztassa Önt a személyes adatai EURO REPAR CAR SERVICE SAS (székhely: 1 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Versailles-i Cégjegyzékben 444 590 574 cégjegyzékszám alatt bejegyezve) általi kezeléséről.

 

10.1 Mik az Ön személyes adatai EURO REPAR CAR SERVICE SAS általi kezelésének céljai és mi az adatkezelés jogalapja?

 

A Weboldal látogatása lehetséges a Felhasználó személyazonosságának felfedése, illetve személyes adatainak megadása nélkül.

 

Az általunk gyűjtött adatok esetén az adatkezelési célok a következők:

Az adatkezelés jogalapja a következő:

 

 

Ügyfélkapcsolat kezelése és optimalizálása

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jogos érdeke ügyfelei elégedettségének biztosítása és nyomon követése érdekében

Közvélemény kutatások, felmérések vagy statisztikák készítése a termékminőség értékelés javítása és az ügyfelei szükségleteinek előrejelzése érdekében

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jogos érdeke a termékei minőségének értékelése, ügyfelei elégedettségének és szükségleteinek biztosítása, valamint ennek megfelelően új funkcionalitások kifejlesztése érdekében

A Weboldal funkcióinak elemzése és optimalizálása

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jogos érdeke a magas minőségű szolgáltatás nyújtása és annak javítása érdekében továbbfejlesztett funkciókkal

Információ küldése Önnek promóciós ajánlatainkról, újdonságainkról és eseményeinkről (hírlevelek, meghívók, kérdőívek, felmérések és egyéb hirdetések)

A jogszabályban meghatározott esetekben az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése az Ön személyes adatainak EURO REPAR CAR SERVICE SAS részére történő megadása során az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével

 

Valamely hatályos jogszabályi rendelkezés, illetve bírósági vagy hatósági határozat kötelezheti az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-t a felhasználóra vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalára.

 

10.2 Kik a címzettjei?

 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az EURO REPAR CAR SERVICE SAS az adatkezelés céljától függő limitált címzetti körrel megosztja, az alábbiak szerint:

 

Címzett neve

Megosztás célja

Az Euro Repar Car Service SAS társasággal egy cégcsoportba tartozó társaságok

a PSA csoport által gyártott termékek elemzése és fejlesztése

Bármely harmadik fél szolgáltató és/vagy az Euro Repar Car Service SAS társasággal egy cégcsoportba tartozó társaság, amely az Euro Repar Car Service SAS érdekében közreműködik az Euro Repar Car Service SAS-től Ön által kért vagy az Euro Repar Car Service SAS által a fenti célok valamelyike érdekében kért szolgáltatások nyújtásában

Marketing kampányok lefolytatása, elégedettségi felmérések végzése és az ügyfelek igényeire szabott kereskedelmi ajánlatok küldése

Az Euro Repar Car Service SAS minden, titoktartási kötelezettséget vállaló üzleti partnere

Anonimizált adatok bármely statisztikai célú felhasználása

 

10.3 Továbbításra kerülnek az Ön személyes adatai az Európai Unión kívülre?

 

Előfordulhat, hogy az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-nek továbbítania kell az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGK) kívüli országban található címzett részére. Az adattovábbítás feltételeit a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok határozzák meg.

 

10.4 Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

 

Az Ön EURO REPAR CAR SERVICE SAS által gyűjtött személyes adatai tárolásának időtartama az adatkezelés céljától függően, az alábbi szempontok figyelembe vételével kerül meghatározásra:

 

• a meghatározott célok érdekében tárolt adatok a személyes adatok kezelésének fenti 10.1. cikkben meghatározott céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek megőrzésre (a vonatkozó jogszabályok alapján az Önnel kötött szerződés, illetve az Önnel fennálló üzleti kapcsolat időtartamára).

• ezt követően a jogvita tárgya szerint irányadó elévülési időre a személyes adatok egy esetleges jogvitában vagy perben való felhasználás céljára archiválásra kerülnek,

• majd a személyes adatok anonimizálásra vagy törlésre kerülnek.

 

További információért olvassa el az EURO REPAR CAR SERVICE adattárolási szabályzatát.

 

10.5 Hogyan használjuk a sütiket?

 

A sütik az Ön számítógépére küldött és merevlemezén tárolt kisméretű fájlok, amely lehetővé teszik weboldalaink Ön általi látogatása során az Ön megismerését.

 

Amikor Ön ellátogat valamely weboldalunkra vagy használja valamely alkalmazásunkat vagy egyéb digitális eszközünket, úgy az Ön hozzájárulása esetén sütiket és egyéb technológiákat alkalmazunk az alábbi adatok gyűjtése érdekében:

 

• IP cím, csatlakozási információk, böngésző típusa, lokáció, időzóna, operációs rendszer és egyéb műszaki információk;

• az Ön látogatásával kapcsolatos információk, ideértve a Weboldal előtt és után meglátogatott webhelyeket és az Ön által megnézett termékeket;

• a Weboldalon eltöltött idő és az oldalaink közötti kapcsolatra vonatkozó információk

 

További információkért olvassa el süti szabályzatunkat.

 

10.6 Mik az Ön jogai és hogyan tudja azokat gyakorolni?

 

A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok alapján Önt az alábbi jogok illetik meg: hozzáférési jog, helyesbítéshez, törléshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jog, továbbá Ön jogosult másolatot kérni a személyes adatairól akár saját céljaira, akár az Ön által választott másik szolgáltató részére való továbbítás érdekében (adathordozhatóság), továbbá tiltakozhat a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljaira történő felhasználása érdekében.

 

Továbbá Ön jogosult rendelkezni az EURO REPAR CAR SERVICE SAS felé az adatai sorsáról az Ön halála esetére.

 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Mindezek a jogok a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározott korlátok között érvényesülnek.

 

A fenti jogokat Ön az EURO REPAR CAR SERVICE SAS 1, boulevard de l’Europe, Batiment A, 78300 POISSY címére vagy a gamme@eurorepar.com e-mail címre küldött egyszerű kérelem útján is gyakorolhatja.

 

Panasztételi jogát Ön a nemzeti adatvédelmi hatóságnál is gyakorolhatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Bizottsághoz (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr) küldött kérelem útján.

 

10.7. Sütik

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a Weboldal süti rendszert alkalmaz. Továbbá tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a Weboldal látogatásai során internetes böngészőjükben automatikusan sütik kerülhetnek elhelyezésre.

 

A sütik a felhasználók merevlemezére küldött fájlok, amelyek a weboldalon való navigáció megkönnyítését és látogatottsági statisztikák létrehozását szolgálják. A sütik semmilyen esetben nem tartalmaznak személyhez köthető információkat.

 

A Felhasználó az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja a sütik küldését.

 

Minden információ a Sütikről.