1. INLEIDING

 

De website is toegankelijk via het adres www.eurorepar.com (hierna genoemd de “Website”) en is bestemd voor persoonlijk informatief gebruik voor de internetgebruiker die op de website surft.

Geen enkel commercieel gebruik is toegestaan, ook niet gedeeltelijk, van de gepresenteerde gegevens, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EURO REPAR CAR SERVICE SAS.

 

De toegang tot en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) en aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

De gebruiker die zich aanmeldt en surft op de website wordt verondersteld de hierna uiteengezette Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en in hun geheel aanvaard te hebben.

 

De vennootschap die de Website aanbiedt behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de Website worden voorgesteld, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers die huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen. Indien wettelijk vereist zult u op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen.

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van geschillen met betrekking tot de Wettelijke Vermeldingen en de Site, zullen enkel de rechtbanken van Parijs bevoegd zijn, tenzij op grond van dwingend recht (tevens) een andere rechter bevoegd is. Zij beslissen uitsluitend op grond van het Franse nationale recht, met uitzondering van de conflictregels. Deze rechtskeuze laat bepalingen van dwingend consumentenrecht die op u van toepassing zijn onder het recht dat geldt in uw woonplaats, onverlet.

 

 1. Publicatie en Hosting

De Site www.eurorepar.com wordt uitgegeven door: EURO REPAR CAR SERVICE SAS, 1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, F-78300 POISSY.

 

Dit is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van EUR 15.040.000, ingeschreven in het RCS (register der ondernemingen) van Versailles onder het nummer 444 590 574

 

Contact:

EURO REPAR CAR SERVICE SAS

1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2,

F-78300 POISSY

Publicatiedirecteur: Christophe Musy

Hosting: Amazon Web Services, Inc.  P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

EURO REPAR CAR SERVICE SAS wenst de gebruikers van de Website erop attent te maken dat een groot aantal elementen van de Website beschermd zijn door:

a)      het auteursrecht, dit kan met name zijn foto's, artikels, tekeningen, animaties, digitale audio- of video-opnamen, enz...

b)      en/of het tekeningen- en modellenrecht: dit geldt met name voor de wagenmodellen die op de Website verschijnen;

c)       en/of het merkenrecht: zoals in het bijzonder het merk « EUROREPAR », het logo « EUROREPAR », het semi-figuratieve merk « E gestileerd » evenals de merken van de automodellen en voornamelijk onderdelen die op de Website verschijnen.

Deze beschermde elementen zijn de exclusieve eigendom van EURO REPAR CAR SERVICE SAS of van diens filialen of van derden die toestemming hebben gegeven aan EURO REPAR CAR SERVICE SAS om ze te gebruiken.

Dientengevolge is elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welk procedé en op om het even welke drager (papier, digitaal, ...) van de gehele Website of gedeelte ervan verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van EURO REPAR CAR SERVICE SAS, behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel L122.5 van de Franse Code de la propriété intellectuelle of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom die voorziet in uitzonderingen., op straffe van overtreding van het auteursrecht en/of inbreuk op tekeningen of modellen en/of merken, gestraft met drie (3) jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro bij overtreding van het auteursrecht en vier (4) jaar gevangenisstraf en een boete van vierhonderdduizend euro (400.000 €) bij overtreding van het merk.

 

 1. Informatie met betrekking tot producten en diensten

 

De online raadpleegbare teksten en afbeeldingen van de Website hebben betrekking op de technische kenmerken op het moment waarop die op de Website geplaatst worden of waarop de betrokken webpagina’s bijgewerkt worden.

Als onderdeel van een beleid van constante verbetering van onze producten, kunnen de technische kenmerken, uitrustingen, opties en kleuren op elk moment worden gewijzigd. Overigens staat de huidige stand van de technologie geen 100% waarheidsgetrouwe weergave van de kleuren toe.

 

De producten die op deze Website worden aangeboden, zijn de producten die in Nederland worden gedistribueerd. Ze kunnen van land tot land verschillen of niet in alle landen van de wereld beschikbaar zijn of zelfs in andere landen zijn goedgekeurd.

De informatie die op de Website wordt verstrekt is van algemene aard en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Bovendien zijn alle prijzen vermeld op de Website aanbevolen verkoopprijzen in continentaal Frankrijk (op de datum van de eerste belading van de Website) en verbinden ze zich niet tot EURO REPAR CAR SERVICE SAS, haar dochterondernemingen of de leden van haar commercieel netwerk.

Het verkoopnetwerk van EUROREPAR staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot de producten en diensten die op deze Website worden aangeboden.

De leden van het commerciële netwerk EURO REPAR CAR SERVICE SAS zijn onafhankelijke handelaars die vrij blijven om hun eigen tarieven vast te stellen.

 

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

 

Het raadplegen van de Website is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie over hem hoeft te onthullen, anders dan voor zover mogelijk via zijn/haar IP-adres.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om onze privacyverklaring hieronder te lezen.

 

Privacyverklaring:

 

Het doel van deze Privacyverklaring is om u, in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG") en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult), te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door EURO REPAR CAR SERVICE SAS.

 

  1. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt door EURO REPAR CAR SERVICE SAS en op welke wettelijke basis zijn deze gesteund?

 

Raadpleging van de Website is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of andere persoonlijke informatie over hem hoeft te onthullen, anders dan voor zover mogelijk via zijn/haar IP-adres.

De doeleinden waarvoor Wij informatie met betrekking tot uw voertuig verzamelen, zijn de volgende: De verwerking van deze informatie is gebaseerd op de volgende grondslag uit de AVG:

Beheer en optimalisering van de klantenrelaties.

 

 

Onderzoeken, enquêtes of statistieken uitvoeren om de kwaliteit van onze producten beter te kunnen beoordelen, te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de behoeften van onze klanten.

 

 

Analyseer en optimaliseer de functies van de website.

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS een gerechtvaardigd belang heeft om de klantentevredenheid en de goede dienstverlening te waarborgen.

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS een gerechtvaardigd belang heeft om de kwaliteit van zijn producten te beoordelen en rekening houdend met de behoeften en tevredenheid van zijn klanten nieuwe functies te ontwikkelen.

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS een gerechtvaardigd belang heeft om te verbeteren en een superieure service te bieden met verbeterde functies.

Informatie versturen, met uw toestemming, over onze promoties en aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen, vragenlijsten, enquêtes en andere publicaties). Uw voorafgaande toestemming, voor zover wettelijk vereist, door het juiste vakje aan te vinken bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan EURO REPAR CAR SERVICE SAS. In andere gevallen: vanwege onze gerechtvaardigde belangen, zoals die bestaan uit het analyseren en promoten van onze producten en diensten en het analyseren van klanttevredenheid.

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS kan worden verplicht om informatie over de gebruiker vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, of om te reageren op een gerechtelijk of administratief verzoek.

 

5.2. Wie zijn de ontvangers?

 

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door EURO REPAR CAR SERVICE SAS, op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

  Categorieën van ontvangers Doel van het doorgeven
1 Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als EURO REPAR CAR SERVICE SAS Voor het uitvoeren onderzoek, analyse en ontwikkeling van door de PSA-groep vervaardigde producten te bevorderen, vanwege onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
2 Externe dienstverleners en / of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als EURO REPAR CAR SERVICE SAS, betrokken zijn bij EURO REPAR CAR SERVICE SAS, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door EURO REPAR CAR SERVICE SAS voor de hierboven genoemde doeleinden. Het voeren van marketingcampagnes, het uitvoeren van enquêtes en het voorstellen van commerciële aanbiedingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant, vanwege het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, of vanwege onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
3 Elke handelspartner van EURO REPAR CAR SERVICE SAS die tot geheimhouding verplicht is. Voor elk gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statische doeleinden, vanwege onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde

 

5.3 Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

 

Het kan EURO REPAR CAR SERVICE SAS mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

 

5.4 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens, die verzameld worden door EURO REPAR CAR SERVICE SAS, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 10.1. (duur van het contract met u, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met u).

- uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 

5.5 Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

 

‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;

• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.

 

Voor meer informatie gelieve onze bijlage met betrekking tot ons cookiebeleid onderaan het document overleggen

 

 

5.6 Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

 

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie en inzage in uw persoonsgegevensverwerking, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

 

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

 

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS

Lemelerbergweg 12

1101 AJ Amsterdam

 

of via het internet naar het volgende adres: https://www.eurorepar.com/NL-nl/c/Contact-opnemen

 

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder door uw claim te sturen naar:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

(Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

 

 

  1. Cookies

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de Website cookies gebruikt. en dat tijdens zijn bezoeken aan de Website automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd via zijn internetbrowser.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de gebruikers worden gestuurd om de navigatie op de site te vergemakkelijken en om aanwezigheidsstatistieken vast te stellen. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare informatie.

De gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn browser aan te passen. Voor zover wettelijk vereist, zal voorafgaand aan het plaatsen van cookies uw toestemming worden gevraagd.

 

 

 

 1. HYPERTEKST KOPPELINGEN

 

Er mag geen hyperlink worden opgezet van een website van een derde naar de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EURO REPAR CAR SERVICE SAS

 

In elk geval is EURO REPAR CAR SERVICE SAS op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en de producten of diensten die worden aangeboden op websites waaraan deze website zou zijn gekoppeld door middel van hyperlinks of enig ander type koppeling.

 

 1. VEILIGHEID

 

- De internetgebruiker verbindt zich ertoe om, bij het gebruik dat hij van de Website maakt, geen manipulatie uit te voeren die zou kunnen leiden tot virussen en computerstoringen, functioneel of anders die de werking van de Website zou kunnen beïnvloeden of elke server of service die toegankelijk is via de Website. De gebruiker stemt er in het bijzonder mee in om alleen informatie, gegevens, documenten, betrouwbare bestanden, op de door de site gevormde ruimte beschikbaar te stellen, die onschadelijk zijn en die niet van invloed kunnen zijn op de werking van de Website of elke server of service toegankelijk via de Website.

 

- Het gebruik dat van de Website zal worden gemaakt of van servers of diensten die toegankelijk zijn via de Website za moeten voldoen aan de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving, evenals aan de rechten van derden en mag geen afbreuk doen aan de naam van EURO REPAR CAR SERVICE SAS in welke hoedanigheid en in welke vorm dan ook. In het bijzonder garandeert de gebruiker EURO REPAR CAR SERVICE SAS tegen elke actie van derden in verband met de inhoud van de informatie die door de gebruiker beschikbaar wordt gesteld in de ruimte op de Website, met inbegrip van die welke voortkomen uit een inbreuk op privacy, intellectuele eigendomsrechten, openbare orde, moraliteit, respect voor privacy (recht op beeld enz.) of strafbepalingen van geldende nationale en / of internationale wetgeving. Als zodanig verbindt de gebruiker zich ertoe EURO REPAR CAR SERVICE SAS schadeloos te stellen voor alle kosten, lasten en uitgaven die daardoor zouden worden gemaakt, inclusief de redelijke kosten en vergoedingen van de juridische adviseurs van EURO REPAR CAR SERVICE SAS.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

De gebruiker gebruikt de Website onder zijn volledige en exclusieve verantwoordelijkheid. EURO REPAR CAR SERVICE SAS en haar dochterondernemingen kunnen – voor zover wettelijk toegestaan – niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of niet-rechtstreekse schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade als gevolg van het gebruik van de Website of de websites die eraan gekoppeld zijn.
EURO REPAR CAR SERVICE SAS biedt u de mogelijkheid om, op de Website, persoonlijke berichten te verzenden via servers onder de verantwoordelijkheid van zijn beheer en dit om u in staat te stellen uw correspondenten op de hoogte te stellen van het belang van bepaalde artikelen of documenten die aanwezig zijn op de Website. Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van EURO REPAR CAR SERVICE SAS niet worden ingeroepen vanwege een bericht dat een gebruiker via de Website naar een correspondent heeft geschreven.

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen controle heeft.
EURO REPAR CAR SERVICE SAS vestigt de aandacht van de gebruiker erop dat er voor bepaalde producten of diensten die op de Website worden aangeboden, specifieke voorschriften of zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen gelden, in sommige landen.
- De Website is toegankelijk via het Internet.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat Internet een open en informeel netwerk is, dat wordt gevormd door de internationale koppeling van computernetwerken. Het beheer van het Internet is niet onderworpen aan een centrale entiteit en elk deel van dit netwerk is eigendom van een onafhankelijke publieke of private instantie. De werking ervan is daarom gebaseerd op samenwerking tussen de exploitanten van de verschillende netwerken zonder dat er een verplichting tot levering of kwaliteit van de levering tussen exploitanten bestaat. Netwerken kunnen ongelijke transmissiecapaciteiten en eigen gebruiksbeleid hebben. Niemand kan de goede werking van het Internet als geheel garanderen. Als gevolg hiervan aanvaardt EURO REPAR CAR SERVICE SAS geen aansprakelijkheid of garantie in geval van een storing van het Internet (vertraging in transmissies of andere storingen).

 

9. SCHORSING OF ONDERBREKING VAN TOEGANG TOT DE SITE

 

EURO REPAR CAR SERVICE SAS kan de toegang van de gebruiker tot de Website op elk moment, tijdelijk of niet, opschorten in geval van: schending van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, onverminderd andere rechten en acties ten gunste van EURO REPAR CAR SERVICE SAS, technische problemen met betrekking tot de infrastructuur die is ingesteld voor de lancering en de werking van de Website, onderhoud van de Website.

 

 

 

 

Overleggen 
 

1. Wat is een cookie?

 

Wanneer u op de website Eurorepar.com navigeert, worden er op uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies opgeslagen.

De Autoriteit Consument & Markt omschrijft cookies als: "een klein tekstbestandje dat bij bezoek van een website door de server van die website op de harde schijf van een computer van de Gebruiker wordt gezet". Dit bestandje bevat verschillende gegevens, waaronder:

 • Het domein waarop het cookie betrekking heeft
 • Aanmaakdatum en vervaldatum

Deze gegevens worden op de computer van de Gebruiker gezet in de vorm van een tekstbestandje dat toegankelijk is voor een server die er gegevens uithaalt en erin opslaat.

Een cookie is altijd gekoppeld aan één domeinnaam (het domein van de server die de cookie heeft aangemaakt) zodat de cookie alleen vanuit dezelfde server toegankelijk is.

De Website maakt gebruik van cookies. Daarom informeren wij de Gebruiker dat tijdens zijn bezoek aan de Website automatisch cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd.

Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen om het browsen op de website te vergemakkelijken, om gegevens met betrekking tot het bezoek van de website te kunnen verzamelen of om de Gebruiker gerichte reclame te tonen.

Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie.

De Gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.

 

2. Verschillende soorten cookies die door EURO REPAR CAR SERVICE SAS worden gebruikt

 

Cookies vereist voor de navigatie
Deze cookies slaan alleen zoekcriteria op of de voertuigen die in de vergelijker worden ingevoerd.

 1. cisel_paramNL: Bevat de laatste gekozen taal die standaard zal worden gebruikt bij uw volgende bezoek en de laatste pagina die u hebt opgevraagd. Dit cookie wordt gedurende een maand opgeslagen zodat u uw taal niet meer hoeft te selecteren (geldig voor landen met verschillende talen, zoals Zwitserland of België).
 2. ASP.NET_SessionId: Sessienummer van de gebruiker. Alle informatie over de selecties en zoekcriteria worden tijdens de sessie opgeslagen, op de server. Dit nummer is gewoon de sleutel die de gebruiker identificeert tijdens zijn bezoek. Dit blijft even lang als uw bezoek aan de website geldig.
 3. Cookie_accept: Cookie die wordt getest op aanwezigheid, om te weten te komen of de browser cookies accepteert. Bevat gewoon "OK". Het blijft geldig tot het einde van het bezoek.
 4. Info_cookie_vp: laat ons weten of u hebt geklikt op de banner met de mededeling dat er cookies worden gebruikt. De waarde is 'True' en het blijft geldig tot het einde van het bezoek.
 5. PSACountry: Bevat "FR" op alle websites. Het blijft geldig tot het einde van het bezoek.

 

Anonieme cookies
Voor het meten van de bezoekfrequentie en het gebruik van de functies op de website. Statistische cookies worden gebruikt om de populariteit van de website te bepalen (het aantal bezoeken, de gemiddeld door de internetgebruikers op de site bestede tijd, links waarop wordt geklikt, enz.). Deze cookies gebruiken wij om onze Website steeds verder te verbeteren zodat wij er zeker van kunnen zijn dat deze optimaal aan de wensen van de Gebruiker voldoet. De cookies die wij gebruiken om de bezoekfrequentie te meten, zijn volledig anoniem en bieden geen mogelijkheden om de Gebruiker van de Website te identificeren of om persoonsgegevens te verzamelen (naam, IP-adres enz.).

 

Cookies voor het opslaan van verbindingsgegevens.
Op een aantal van de websites van EURO REPAR CAR SERVICE SAS kan de Gebruiker inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze websites maken gebruik van cookies om de accountgegevens van de Gebruiker of registratie voor een specifieke dienst te onthouden.

 

Third-party cookies (reclame)
De meeste internetreclame van EURO REPAR CAR SERVICE SAS wordt weergegeven op websites van derden en wordt geplaatst door een zogeheten derde partij (bijvoorbeeld een advertentienetwerk). Deze derde partijen gebruiken hun eigen cookies om te zien hoeveel personen een banner hebben gezien en/of aangeklikt. Deze door derde partijen aangemaakte cookies zijn onderhevig aan het cookiebeleid van de bedrijven die ze hebben aangemaakt. EURO REPAR CAR SERVICE SAS kan deze cookies niet lezen en aanmaken.

 

Andere third-party cookies
EURO REPAR CAR SERVICE SAS gebruikt andere third party cookies om het surfgedag op de websites en reclamebanners van de PSA Groupe te analyseren. Deze cookies worden door EURO REPAR CAR SERVICE SAS of door bedrijven die EURO REPAR CAR SERVICE SAS daarvoor heeft ingehuurd aangemaakt om de populariteit van de verschillende pagina's van de website te meten zodat we de informatie en rubrieken beter kunnen organiseren. Met deze cookies kunnen in voorkomende gevallen ook navigatieproblemen worden gedetecteerd. Met deze informatie kan dus de ergonomie van de diensten worden verbeterd. Deze cookies leveren met name anonieme informatie en gegevens over de bezoekfrequentie en in geen geval naamgegevens. Deze cookies verzamelen anonieme gegevens die ook gebruikt zullen worden om deze en andere sites en reclamebanners van de PSA Group te personaliseren. Deze cookies, die de populariteit van de websites meten, worden niet langer dan 90 dagen bewaard.

 

Flash-cookies
De website maakt gebruik van Adobe Flash Player voor de weergave van de content op Eurorepar.com. De "local shared object"-cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde functionaliteiten op de website aan te bieden. Het beheer van deze Flash-cookies is niet mogelijk met uw internetbrowser, maar wel met de software Adobe Flash Player. Op de website van Adobe vindt u meer informatie over de gebruikte cookies http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

 

3. Gerichte reclame: hoe werkt het?

 

Er worden cookies opgeslagen in een specifieke map van de computer van de Gebruiker, afhankelijk van de internetpagina's die hij bezoekt. Hierin kan de volgende informatie zijn opgeslagen:

 • De internetpagina's die recent zijn bezocht
 • De producten waarin de Gebruiker is geïnteresseerd
 • Systeemgegevens (taal, land, besturingssysteem, browser enz.) die gebruikt worden om de weergave bij een volgend bezoek aan de websites te optimaliseren.

Gerichte reclame van EURO REPAR CAR SERVICE SAS: De dienst Central Tag zorgt er in opdracht van EURO REPAR CAR SERVICE SAS voor dat internetgebruikers gerichte reclame te zien krijgen op basis van hun recente surfgedrag, kunt u de functie ook deactiveren op de site www.networkadvertising.org. Indien u niet meer wenst dat onze site third-party cookies van Krux verzamelt kunt u deze uitschakelen op www.youronlinechoices.com.  

Bezoek de website www.youronlinechoices.com voor meer informatie over online gerichte reclame en de mogelijkheden om deze reclame van andere bij het IAB aangesloten bedrijven te blokkeren.

Blijf ik reclame te zien krijgen als ik gerichte reclame blokkeer? Ja, u krijgt nog steeds reclame te zien maar deze is niet meer gebaseerd op uw voorkeuren.

 

4. De instellingen van uw webbrowser

 

U kunt op elk moment deze cookies uitschakelen. Uw browser kan worden ingesteld om u te waarschuwen voor cookies, die op uw computer worden opgeslagen, en u vragen om deze al dan niet te accepteren. U kunt cookies accepteren of individuele cookies weigeren of systematisch alle cookies weigeren.

De configuratie van elk browser is anders. Deze procedure wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, dat u zal laten weten hoe u uw instellingen voor cookies kunt wijzigen.

Wij herinneren u eraan dat de toegangsvoorwaarden afhankelijk zijn van de instelling en onze diensten het gebruik van cookies vereisen.

 

4.1. Cookies met uw browser blokkeren
Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u geen selecties kunnen maken of voertuigen aan de vergelijker kunnen toevoegen.

Om cookies volgens uw verwachtingen te beheren, wijzigt u de instellingen van uw browser volgens het doel van de cookies zoals hierboven vermeld.

4.2. Cookies met uw browser blokkeren
Raadpleeg de online Help van uw browser om alle cookies te blokkeren:

Chrome
Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de knop hieronder :

Bekijk details

Firefox
Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de knop hieronder.

Bekijk details

Internet Explorer
Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de knop hieronder.

Bekijk details

Safari
Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op de knop hieronder.

Bekijk details

 

4.3. Cookies van EURO REPAR CAR SERVICE SAS verwijderen
Selecteer de cookies met als naam "EURO REPAR CAR SERVICE SAS" en verwijder deze.